Specialisatietrainers

Specialisatietrainers

 

(loop)techniektrainers

Kathleen Steenhaut (Fysical coach)

Frank Bekaert (getuigschrift C)

Hans Van Gucht

Christophe Mertens (getuigschrift B)

Luc Baas 

Jurgen Maes

Sylvie Desmet (UEFA B sprint en horden)

Dirk Mertens

 

 

Keepertrainers

Guy Cautaerts (KT niv. II, get. C)

Tim Schepmans (KT niv. II, UEFA B)

Guy De Pauw (getuigschrift C)

Rudi Maes (KT niv II, get C)