Doorstroming

Doorstroming algemeen binnen de jeugdopleiding

Instroom

KVC Jong Lede ondersteunt de polyvalente opleiding van de allerkleinsten uit de gemeente Lede in de vorm van Voetbalkriebels. Na de opleiding voetbalkriebels hebben de sporters een brede basis aan bewegingsvaardigheden mee gekregen en krijgen zij, eventueel op advies van de trainers, een beter inzicht in welke sporten hen liggen.

Maximaal twintig spelers van voetbalkriebels en andere spelertjes kunnen instromen bij KVC Jong Lede U7 na deelname aan een initiatiedag.

Spelertjes U7 stromen door naar 3 ploegen U8. Twee gelijkwaardige ploegen U8 provinciaal en 1 gewestelijke ploeg U8. Vanaf dat ogenblik streeft de club naar het creëren van twee zo gelijkwaardige en stabiele (inter)provinciale teams naar U13 toe.

Stabiliteit en ploegvorming

Enerzijds werkt de club aan het vormen van stabiele ouder- en spelersgroepen waarbij aandacht is voor het leggen van onderlinge vriendschapsbanden (Friendship by Future, supported by Family). Dit uit zich in de volgende fases:

  • drie ploegjes u8 blijven nagenoeg in eenzelfde bezetting samen tot en met U9;
  • twee ploegen U10 interprovinciaal blijven nagenoeg in eenzelfde bezetting samen tot en met U11;
  • twee ploegen U12 interprovinciaal blijven nagenoeg in eenzelfde bezetting samen tot en met medio U13;
  • op gewestelijk niveau stromen spelers door naar U9. Van U9 stromen ze door naar U11. U11 regionaal bestaat uit 6 1stejaars U11 en 6 2de jaars U11. De tweedejaars stromen door naar u13regionaal of 12 interprovinciaal. De tweedejaars u13regionaal stromen door naar U15regionaal of U14 interprovinciaal.

Flexibiliteit, groei en interne mobiliteit

Anderzijds zorgt de club voor prikkels die de spelers uit hun comfortzone brengen, met de intentie hen te doen groeien op mentaal, technisch en tactisch vlak (Fun by Formation). Dit uit zich in de volgende fases:

  • bij de overstap van U9 naar U10 worden de ploegjes herverdeeld, rekening houdend met de spelersprofielen binnen het wedstrijdformat “K313” en het doel te komen tot twee gelijkwaardige ploegen interprovinciaal;
  • bij de overstap van U11 naar U12 worden de ploegjes herverdeeld, rekening houdend met de spelersprofielen binnen het wedstrijdformat “K232” en het doel te komen tot twee gelijkwaardige ploegen interprovinciaal;
  • medio U13 worden de twee ploegen U13 (inter)provinciaal geïntegreerd ter voorbereiding van U14.

Ten slotte is er interne mobiliteit doorheen de opleiding. Op basis van interne evaluatie kunnen spelers van het regionale team doorstromen naar het (inter)provinciale team en vice versa. Dit op 4 momenten tijdens het seizoen, nml. Start van het seizoen, na ¼ van het seizoen, midden van het seizoen, na ¾ van het seizoen. Extra aandacht voor interne mobiliteit is er bij de volgende fases:

  • overstap u9 naar u10;
  • overstap U13 naar u14.

De club tracht zo veel als mogelijk eigen spelers op te leiden die op het door de club aangeboden niveau kunnen acteren. Een streefdoel daarbij is jaarlijks zo gelijkwaardig mogelijk teams te vormen, die weerbaar zijn op het hoogste interprovinciale niveau.

De club hanteert een doorstroommodel waarbij kwantitatief steeds ruimte is voorzien voor alle spelers die instromen in de club om tot en met U21 te kunnen doorstromen. De club tracht steeds elke speler op zijn niveau te laten spelen. Uitzonderlijk echter moeten spelers de club verlaten indien vastgesteld wordt dat zij ver onder het gemiddelde niveau van de regionale ploeg acteren. In dat geval wordt, indien gewenst, de speler begeleid in het zoeken naar een geschiktere club op zijn niveau.

Interne scouting en talentengroep

Vanaf U14 gaat een specialisatietraining door elke twee weken geleid door de trainers van “The Green Armada” (tactiektrainers), een fysiektrainer en techniektrainer. De trainers van de interprovinciale teams op hun beurt, trainen elke twee weken de regionale U15 en U17.

Op advies van de trainers van “The Green Armada (talentengroep)” kunnen spelers voorgesteld worden om intern door te stromen naar hogere leeftijden. Op advies van de interprovinciale en regionale trainers kunnen spelers intern doorstromen van het regionale naar interprovinciale niveau of de postformatiegroep of een hogere regionale leeftijd.

Postformatie

De postformatie omvat spelers die uitkomen in drie reeksen, nl. beloften, U19 en U21.

Spelers die uitkomen in de reeksen U19 en beloften trainen samen onder leiding van twee ploegtrainers en een specialisatietrainer. Op maandag is dat een trainer gespecialiseerd op vlak van fysieke aspecten, op woensdag en donderdag is dat een trainer die gespecialiseerd is op vlak van individueel tactisch, technische oefenvormen. Daarnaast wordt voorzien in een video-analist.

Spelers die uitkomen in de reeks U21 trainen in het algemeen apart. Op advies van de postformatietrainers schuiven spelers intern door of zakken zij intern de postformatiegroep af wat betreft selecties voor de verschillende competitiereeksen en training.

Binnen de postformatiegroep kunnen spelers in competitieverband uitkomen in alle drie de reeksen.

De trainers postformatie zetelen in de sportieve cel, waarbinnen overlegd wordt over de doorstroming van “The Green Armada” naar postformatie of Akern of van Postformatie naar Akern.

Uitstroom en afvloeiing

Een speler heeft bij KVC Jong Lede een vrij grote zekerheid, eens hij instroomt, dat hij tot en met U21 bij KVC Jong Lede kan spelen. Zij het op een (inter)provinciaal, zij het op een regionaal spoor.

Spelers kunnen op de leeftijdsovergang U9 naar U10, U13 naar U14 bij beslissing van het management van de jeugdopleiding (MJO) moeten afgevloeid worden.

Spelers kunnen echter afgevloeid worden bij elke leeftijdsovergang indien zij ver onder het gemiddelde van de regionale ploeg acteren, omwille van disciplinaire redenen of niet volgen van de visie van KVC Jong Lede, op voorstel van het MJO en na goedkeuring van het jeugdbestuur. KVC Jong Lede tracht afvloeiingen tot een minimum te beperken, echter in het proces van teambuilding is het van belang dat spelers op hun eigen niveau acteren. Bij de plezierbeleving van een speler in zijn hobby speelt in grote mate mee dat de speler zich goed moet voelen binnen het team. Een gelijke groepsgeest en visie op voetbal als vrijetijdsbesteding en zo gelijk mogelijke vaardigheden dragen bij tot vorming van die teamspirit.

Na de leeftijd U21 is er uitstroom in functie van de beschikbare vrije plaatsen binnen de postformatiegroep. Deze plaatsen ontstaan omdat spelers U19/U21 doorstromen naar A-kern, andere clubs in de omgeving of stoppen; of worden gecreëerd na beoordeling in het MJO en sportieve cel.